Nebulas(NAS)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Nebulas価格分析

動向 NAS / BTC
0.0000363
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.83% -0.82% 14.51% -1.89%
最高値 0.0000366 0.0000370 0.0000466 0.0000466
最安値 0.0000360 0.0000351 0.0000315 0.0000274
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.0000364
-0.22%
0.0000362
0.33%
0.0000359
1.17%
0.0000359
1.23%
0.0000361
0.67%
0.0000367
-1.14%
0.0000353
2.98%
Exponential Moving Average (10) 0.0000363
-0.12%
0.0000362
0.26%
0.0000360
0.83%
0.0000360
0.88%
0.0000362
0.21%
0.0000363
-0.11%
0.0000351
3.40%
Simple Moving Average (20) 0.0000363
0.14%
0.0000360
0.69%
0.0000359
1.16%
0.0000361
0.51%
0.0000370
-1.96%
0.0000365
-0.45%
0.0000322
12.75%
Exponential Moving Average (20) 0.0000363
0.06%
0.0000361
0.63%
0.0000360
0.81%
0.0000362
0.16%
0.0000363
-0.14%
0.0000361
0.50%
0.0000339
7.24%
Simple Moving Average (30) 0.0000362
0.29%
0.0000359
1.02%
0.0000360
0.78%
0.0000369
-1.63%
0.0000364
-0.39%
0.0000363
0.03%
0.0000321
13.10%
Exponential Moving Average (30) 0.0000362
0.25%
0.0000360
0.88%
0.0000361
0.45%
0.0000364
-0.23%
0.0000361
0.57%
0.0000355
2.24%
0.0000337
7.62%
Simple Moving Average (50) 0.0000361
0.63%
0.0000357
1.74%
0.0000366
-0.86%
0.0000366
-0.81%
0.0000356
1.89%
0.0000335
8.27%
0.0000340
6.92%
Exponential Moving Average (50) 0.0000361
0.55%
0.0000359
1.06%
0.0000364
-0.18%
0.0000363
0.08%
0.0000352
2.99%
0.0000344
5.50%
0.0000347
4.56%
Simple Moving Average (100) 0.0000358
1.42%
0.0000360
0.91%
0.0000366
-0.88%
0.0000355
2.21%
0.0000323
12.36%
0.0000317
14.64%
0.0000390
-6.92%
Exponential Moving Average (100) 0.0000360
0.90%
0.0000361
0.55%
0.0000363
0.05%
0.0000352
3.16%
0.0000339
7.07%
0.0000335
8.33%
0.0000386
-5.93%
Simple Moving Average (200) 0.0000359
1.14%
0.0000367
-1.03%
0.0000355
2.22%
0.0000322
12.59%
0.0000325
11.66%
0.0000340
6.81%
0.0000470
-22.71%
Exponential Moving Average (200) 0.0000360
0.87%
0.0000366
-0.78%
0.0000348
4.20%
0.0000336
8.00%
0.0000338
7.32%
0.0000343
5.85%
0.0000455
-20.23%
概要
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 53.25NE 60.94NE 53.53NE 49.37NE 50.87NE 53.41NE 57.31NE
Stochastic K (14,3,3) 61.90NE 62.50NE 70.00NE 50.88NE 19.57OS 13.88OS 44.30NE
Commodity Channel Index (20) 19.81NE 99.01NE 92.80NE 21.26NE -54.61NE -15.80NE 71.92NE
Williams %R (14) -50.00NE -37.50NE -20.00NE -36.84NE -73.91NE -85.37OS -56.91NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.0000367
0.0000358
NE
0.0000365
0.0000356
NE
0.0000367
0.0000350
NE
0.0000370
0.0000353
NE
0.0000392
0.0000348
NE
0.0000395
0.0000335
NE
0.0000394
0.0000250
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく NAS / BTC Binance
最終更新: Fri, 29 May 2020 01:16:14 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Nebulasリアルタイムレート

NAS / BTC 0.0000363
NAS / ETH 0.001551
すべてNebulasリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min 1hour
Closing Marubozu 5min
Doji 15min 12hour daily
Dragonfly Doji 12hour
Engulfing Pattern 5min 1hour
Gravestone Doji 15min
Hammer 12hour
Harami Pattern 30min 6hour
High-Wave Candle daily
Long Legged Doji 15min 12hour daily
Long Line Candle 5min
Marubozu 5min
Matching Low 12hour daily
Rickshaw Man daily
Short Line Candle 6hour 12hour daily
Spinning Top daily
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 12hour
Candlesticks open - close times:
5min Fri, 29 May 2020 01:10:00
Fri, 29 May 2020 01:15:00
15min Fri, 29 May 2020 01:00:00
Fri, 29 May 2020 01:15:00
30min Fri, 29 May 2020 00:30:00
Fri, 29 May 2020 01:00:00
1hour Fri, 29 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 01:00:00
6hour Thu, 28 May 2020 18:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
12hour Thu, 28 May 2020 12:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
daily Thu, 28 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00