0x(ZRX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

0x価格分析

動向 ZRX / USD
0.34
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.64% 4.35% 6.87% 59.10%
最高値 0.34 0.36 0.36 0.56
最安値 0.34 0.32 0.31 0.19
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.34
0.20%
0.34
-0.07%
0.34
0.64%
0.34
1.73%
0.33
3.16%
0.33
3.12%
0.33
3.48%
Exponential Moving Average (10) 0.34
0.13%
0.34
-0.03%
0.34
0.56%
0.34
1.49%
0.33
1.99%
0.33
2.17%
0.33
2.25%
Simple Moving Average (20) 0.34
0.21%
0.34
-0.70%
0.34
1.94%
0.33
3.50%
0.33
2.76%
0.33
2.39%
0.34
-0.41%
Exponential Moving Average (20) 0.34
0.04%
0.34
0.05%
0.34
1.58%
0.33
2.37%
0.33
2.44%
0.33
2.32%
0.33
3.71%
Simple Moving Average (30) 0.34
-0.13%
0.34
0.44%
0.33
2.85%
0.33
3.28%
0.33
2.50%
0.34
1.70%
0.33
2.02%
Exponential Moving Average (30) 0.34
-0.07%
0.34
0.39%
0.33
2.16%
0.33
2.60%
0.33
2.44%
0.33
2.11%
0.32
7.80%
Simple Moving Average (50) 0.34
-0.86%
0.34
1.48%
0.33
3.47%
0.33
2.67%
0.33
2.36%
0.33
2.70%
0.28
23.85%
Exponential Moving Average (50) 0.34
-0.04%
0.34
1.07%
0.33
2.60%
0.33
2.60%
0.33
1.97%
0.34
1.80%
0.29
16.98%
Simple Moving Average (100) 0.34
0.75%
0.33
2.58%
0.33
2.65%
0.33
2.37%
0.34
-0.15%
0.35
-3.76%
0.23
47.25%
Exponential Moving Average (100) 0.34
0.51%
0.33
2.08%
0.33
2.72%
0.34
1.68%
0.33
3.01%
0.32
5.50%
0.26
31.53%
Simple Moving Average (200) 0.34
1.88%
0.33
3.56%
0.33
2.46%
0.34
-0.40%
0.32
6.36%
0.27
24.38%
0.23
45.81%
Exponential Moving Average (200) 0.34
1.53%
0.33
2.51%
0.33
2.61%
0.35
-1.14%
0.30
12.84%
0.29
19.64%
0.24
41.40%
概要
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 49.33NE 52.03NE 58.13NE 61.22NE 59.00NE 55.54NE 55.47NE
Stochastic K (14,3,3) 73.50NE 18.86OS 50.11NE 56.91NE 75.72NE 69.48NE 36.25NE
Commodity Channel Index (20) 36.25NE -47.41NE 81.40NE 133.46OB 119.30OB 152.69OB -10.06NE
Williams %R (14) -21.36NE -79.50NE -49.44NE -46.41NE -34.85NE -34.85NE -51.09NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.34
0.34
NE
0.35
0.33
NE
0.35
0.32
NE
0.34
0.32
NE
0.35
0.32
NE
0.35
0.32
NE
0.39
0.30
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZRX / USD Coinbase
最終更新: Tue, 02 Jun 2020 08:27:36 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

0xリアルタイムレート

ZRX / USD 0.34
ZRX / USDT 0.3417
ZRX / EUR 0.30
ZRX / KRW 407.7
ZRX / AUD 0.51446
ZRX / NZD 0.53000
ZRX / BTC 0.00003377
ZRX / ETH 0.00137189
ZRX / BNB 0.01900
すべて0xリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 12hour daily
Closing Marubozu daily
Doji 5min
Engulfing Pattern 2hour
Hammer 1hour
Harami Pattern 5min 30min 4hour
Harami Cross Pattern 5min
High-Wave Candle 5min
Hikkake Pattern 12hour
Homing Pigeon 5min
Long Legged Doji 5min
Long Line Candle 12hour daily
Marubozu daily
Rickshaw Man 5min
Short Line Candle 15min
Spinning Top 5min 4hour
Candlesticks open - close times:
5min Tue, 02 Jun 2020 08:20:00
Tue, 02 Jun 2020 08:25:00
15min Tue, 02 Jun 2020 08:00:00
Tue, 02 Jun 2020 08:15:00
30min Tue, 02 Jun 2020 07:30:00
Tue, 02 Jun 2020 08:00:00
1hour Tue, 02 Jun 2020 07:00:00
Tue, 02 Jun 2020 08:00:00
2hour Tue, 02 Jun 2020 06:00:00
Tue, 02 Jun 2020 08:00:00
4hour Tue, 02 Jun 2020 04:00:00
Tue, 02 Jun 2020 08:00:00
12hour Mon, 01 Jun 2020 12:00:00
Tue, 02 Jun 2020 00:00:00
daily Mon, 01 Jun 2020 00:00:00
Tue, 02 Jun 2020 00:00:00