0x(ZRX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

0x価格分析

動向 ZRX / USD
0.42
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -2.12% 1.67% 4.39% -2.07%
最高値 0.43 0.45 0.45 0.45
最安値 0.42 0.41 0.36 0.34
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.42
-0.87%
0.42
-1.24%
0.43
-2.49%
0.43
-3.14%
0.42
-1.40%
0.41
1.00%
0.40
4.70%
Exponential Moving Average (10) 0.42
-0.81%
0.42
-1.22%
0.43
-2.01%
0.43
-2.03%
0.42
-1.12%
0.42
0.21%
0.40
3.63%
Simple Moving Average (20) 0.42
-1.42%
0.42
-1.82%
0.43
-3.07%
0.42
-0.84%
0.41
0.69%
0.41
2.35%
0.39
5.99%
Exponential Moving Average (20) 0.42
-1.12%
0.42
-1.71%
0.43
-2.04%
0.42
-1.10%
0.42
0.35%
0.41
1.96%
0.40
4.89%
Simple Moving Average (30) 0.42
-1.26%
0.43
-2.39%
0.42
-1.85%
0.41
0.51%
0.41
1.95%
0.40
4.17%
0.40
4.69%
Exponential Moving Average (30) 0.42
-1.30%
0.43
-2.06%
0.42
-1.56%
0.42
-0.22%
0.41
1.48%
0.40
3.07%
0.39
5.89%
Simple Moving Average (50) 0.42
-1.59%
0.43
-2.80%
0.41
0.48%
0.41
1.74%
0.40
4.10%
0.40
5.49%
0.39
7.76%
Exponential Moving Average (50) 0.42
-1.62%
0.43
-2.31%
0.42
-0.56%
0.41
1.13%
0.41
2.95%
0.40
4.17%
0.38
8.91%
Simple Moving Average (100) 0.43
-2.51%
0.43
-2.16%
0.41
1.82%
0.40
4.26%
0.39
6.12%
0.40
5.24%
0.36
16.07%
Exponential Moving Average (100) 0.43
-2.30%
0.42
-1.72%
0.41
1.28%
0.40
3.21%
0.40
4.07%
0.39
5.70%
0.35
17.86%
Simple Moving Average (200) 0.43
-3.40%
0.41
0.56%
0.40
4.33%
0.39
6.21%
0.40
3.80%
0.39
7.83%
0.29
45.67%
Exponential Moving Average (200) 0.43
-2.15%
0.42
-0.65%
0.40
3.31%
0.40
4.25%
0.39
6.56%
0.38
9.03%
0.32
31.47%
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
Up: 5 Down: 7 Neutral: 0
Up: 7 Down: 5 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 29.28OS 35.11NE 42.82NE 48.78NE 52.73NE 55.39NE 56.99NE
Stochastic K (14,3,3) 5.37OS 27.08NE 16.85OS 39.20NE 62.01NE 65.30NE 73.61NE
Commodity Channel Index (20) -157.44OS -113.61OS -136.44OS 4.59NE 47.44NE 91.43NE 223.73OB
Williams %R (14) -100.00OS -87.33OS -94.41OS -77.10NE -49.94NE -49.94NE -29.30NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.43
0.42
NE
0.43
0.41
NE
0.44
0.42
NE
0.45
0.39
NE
0.44
0.39
NE
0.43
0.38
NE
0.42
0.37
NE
概要
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZRX / USD Coinbase
最終更新: Sun, 09 Aug 2020 17:42:42 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

0xリアルタイムレート

ZRX / USD 0.42
ZRX / USDT 0.4182
ZRX / BUSD 0.4198
ZRX / EUR 0.36
ZRX / KRW 496.3
ZRX / AUD 0.59457
ZRX / NZD 0.61000
ZRX / BTC 0.00003618
ZRX / ETH 0.00108358
ZRX / BNB 0.01871
すべて0xリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min 2hour 4hour 12hour
Engulfing Pattern daily
Long Line Candle daily
Separating Lines 12hour
Short Line Candle 15min 30min 6hour
Candlesticks open - close times:
5min Sun, 09 Aug 2020 17:35:00
Sun, 09 Aug 2020 17:40:00
15min Sun, 09 Aug 2020 17:15:00
Sun, 09 Aug 2020 17:30:00
30min Sun, 09 Aug 2020 17:00:00
Sun, 09 Aug 2020 17:30:00
2hour Sun, 09 Aug 2020 14:00:00
Sun, 09 Aug 2020 16:00:00
4hour Sun, 09 Aug 2020 12:00:00
Sun, 09 Aug 2020 16:00:00
6hour Sun, 09 Aug 2020 06:00:00
Sun, 09 Aug 2020 12:00:00
12hour Sun, 09 Aug 2020 00:00:00
Sun, 09 Aug 2020 12:00:00
daily Sat, 08 Aug 2020 00:00:00
Sun, 09 Aug 2020 00:00:00