0x(ZRX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

0x価格分析

動向 ZRX / USD
2.08
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 1.07% -1.15% 13.43% 55.25%
最高値 2.09 2.25 2.37 2.37
最安値 2.06 2.03 1.60 1.26
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 2.08
0.00%
2.08
0.24%
2.11
-1.22%
2.13
-2.36%
2.13
-2.43%
2.17
-3.90%
1.94
7.32%
Exponential Moving Average (10) 2.08
0.06%
2.08
-0.01%
2.10
-0.92%
2.12
-1.65%
2.12
-1.90%
2.11
-1.56%
1.97
5.47%
Simple Moving Average (20) 2.07
0.45%
2.09
-0.38%
2.13
-2.29%
2.13
-2.35%
2.13
-2.28%
2.00
3.93%
1.78
17.00%
Exponential Moving Average (20) 2.08
0.12%
2.09
-0.45%
2.11
-1.61%
2.12
-1.97%
2.09
-0.39%
2.05
1.65%
1.84
13.26%
Simple Moving Average (30) 2.08
0.19%
2.10
-1.06%
2.12
-1.73%
2.16
-3.83%
2.01
3.66%
1.94
7.01%
1.67
24.74%
Exponential Moving Average (30) 2.08
0.03%
2.10
-0.87%
2.12
-1.91%
2.11
-1.29%
2.05
1.71%
1.99
4.51%
1.74
19.34%
Simple Moving Average (50) 2.08
-0.20%
2.12
-1.94%
2.15
-3.30%
2.05
1.27%
1.93
7.96%
1.92
8.54%
1.56
33.31%
Exponential Moving Average (50) 2.09
-0.30%
2.11
-1.41%
2.11
-1.61%
2.06
0.82%
1.98
5.33%
1.90
9.32%
1.60
30.06%
Simple Moving Average (100) 2.11
-1.30%
2.12
-1.88%
2.05
1.58%
1.92
8.20%
1.81
14.75%
1.70
22.34%
1.24
68.11%
Exponential Moving Average (100) 2.10
-1.05%
2.13
-2.23%
2.06
1.05%
1.96
6.03%
1.85
12.70%
1.76
18.09%
1.32
57.66%
Simple Moving Average (200) 2.13
-2.36%
2.16
-3.55%
1.92
8.39%
1.81
15.09%
1.62
28.35%
1.55
34.18%
0.81
157.00%
Exponential Moving Average (200) 2.11
-1.43%
2.12
-2.01%
1.99
4.39%
1.83
13.94%
1.70
22.24%
1.60
29.75%
1.01
105.59%
概要
Up: 5 Down: 7 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
Up: 4 Down: 8 Neutral: 0
Up: 6 Down: 6 Neutral: 0
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 51.21NE 42.56NE 44.00NE 46.19NE 51.74NE 54.17NE 62.50NE
Stochastic K (14,3,3) 83.86OB 57.98NE 17.55OS 25.24NE 19.94OS 58.31NE 72.75NE
Commodity Channel Index (20) 49.99NE -40.74NE -134.39OS -109.18OS -36.85NE 31.14NE 98.83NE
Williams %R (14) -19.83OB -47.18NE -76.09NE -76.91NE -85.06OS -49.73NE -35.40NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 2.09
2.05
NE
2.13
2.05
NE
2.20
2.06
NE
2.21
2.05
NE
2.35
1.91
NE
2.41
1.60
NE
2.32
1.24
NE
概要
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZRX / USD Coinbase
最終更新: Mon, 12 Apr 2021 04:10:08 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

0xリアルタイムレート

ZRX / USD 2.08
ZRX / USDT 2.0888
ZRX / BUSD 2.0777
ZRX / EUR 1.74498
ZRX / KRW 2,697.0
ZRX / AUD 2.70000
ZRX / NZD 2.91000
ZRX / BTC 0.00003446
ZRX / ETH 0.00096222
すべて0xリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Three Outside Up/Down 4hour
Belt-hold 1hour
Closing Marubozu 1hour
Doji 15min 2hour
Dragonfly Doji 15min 2hour
Engulfing Pattern 12hour
Hammer 2hour
Hanging Man 15min
Hikkake Pattern 6hour
Long Legged Doji 15min 2hour
Long Line Candle 1hour
Marubozu 1hour
Rickshaw Man 15min
Short Line Candle 6hour 12hour
Spinning Top 15min daily
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 15min 2hour
Candlesticks open - close times:
15min Mon, 12 Apr 2021 03:45:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
1hour Mon, 12 Apr 2021 03:00:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
2hour Mon, 12 Apr 2021 02:00:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
4hour Mon, 12 Apr 2021 00:00:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
6hour Sun, 11 Apr 2021 18:00:00
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00
12hour Sun, 11 Apr 2021 12:00:00
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00
daily Sun, 11 Apr 2021 00:00:00
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00