Zilliqa(ZIL)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Zilliqa価格分析

動向 ZIL / BTC
0.00000067
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 1.52% 1.52% -2.90% -2.90%
最高値 0.00000067 0.00000068 0.00000072 0.00000072
最安値 0.00000066 0.00000066 0.00000065 0.00000050
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.00000067
0.60%
0.00000067
0.60%
0.00000067
0.45%
0.00000067
0.00%
0.00000067
0.60%
0.00000067
0.45%
0.00000068
-1.62%
Exponential Moving Average (10) 0.00000067
0.56%
0.00000067
0.70%
0.00000067
0.42%
0.00000067
0.10%
0.00000067
0.39%
0.00000067
0.30%
0.00000067
-0.07%
Simple Moving Average (20) 0.00000067
0.60%
0.00000067
0.53%
0.00000067
0.45%
0.00000067
0.60%
0.00000067
0.75%
0.00000067
0.22%
0.00000065
2.92%
Exponential Moving Average (20) 0.00000067
0.61%
0.00000067
0.58%
0.00000067
0.49%
0.00000067
0.35%
0.00000067
0.34%
0.00000067
0.14%
0.00000066
0.92%
Simple Moving Average (30) 0.00000067
0.55%
0.00000067
0.45%
0.00000067
0.60%
0.00000066
0.85%
0.00000067
0.20%
0.00000068
-0.89%
0.00000065
3.29%
Exponential Moving Average (30) 0.00000067
0.60%
0.00000067
0.52%
0.00000067
0.56%
0.00000067
0.39%
0.00000067
0.16%
0.00000067
0.18%
0.00000066
1.26%
Simple Moving Average (50) 0.00000067
0.48%
0.00000067
0.36%
0.00000066
0.84%
0.00000067
0.48%
0.00000068
-1.18%
0.00000067
-0.18%
0.00000066
2.23%
Exponential Moving Average (50) 0.00000067
0.54%
0.00000067
0.48%
0.00000067
0.57%
0.00000067
0.21%
0.00000067
0.20%
0.00000067
0.69%
0.00000067
-0.58%
Simple Moving Average (100) 0.00000067
0.36%
0.00000067
0.53%
0.00000067
0.46%
0.00000068
-1.03%
0.00000066
1.72%
0.00000065
3.68%
0.00000068
-1.62%
Exponential Moving Average (100) 0.00000067
0.50%
0.00000067
0.58%
0.00000067
0.20%
0.00000067
0.42%
0.00000066
0.87%
0.00000066
1.89%
0.00000085
-20.74%
Simple Moving Average (200) 0.00000067
0.50%
0.00000066
0.92%
0.00000068
-1.03%
0.00000066
1.96%
0.00000065
2.61%
0.00000065
2.74%
0.00000133
-49.68%
Exponential Moving Average (200) 0.00000067
0.59%
0.00000067
0.67%
0.00000067
0.18%
0.00000066
1.83%
0.00000066
1.83%
0.00000066
1.92%
0.00000166
-59.58%
概要
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 5 Down: 7 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 54.79NE 53.27NE 52.18NE 52.40NE 51.18NE 50.44NE 51.85NE
Stochastic K (14,3,3) 100.00OB 33.33NE 33.33NE 55.56NE 66.67NE 66.67NE 57.69NE
Commodity Channel Index (20) 64.10NE 96.44NE 95.24NE 35.09NE 57.97NE -10.26NE 36.81NE
Williams %R (14) 0.00OB 0.00OB -50.00NE -50.00NE -33.33NE -33.33NE -50.00NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00000067
0.00000067
OB
0.00000067
0.00000067
OB
0.00000067
0.00000067
OB
0.00000067
0.00000067
OB
0.00000067
0.00000067
OB
0.00000067
0.00000067
OB
0.00000065
0.00000065
OB
概要
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZIL / BTC Binance
最終更新: Thu, 14 Nov 2019 01:24:54 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Zilliqaリアルタイムレート

ZIL / KRW 7.1
ZIL / BTC 0.00000067
ZIL / ETH 0.00003107
すべてZilliqaリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 1hour 2hour
Closing Marubozu 1hour 2hour
Doji 15min 30min 4hour 6hour 12hour daily
Dragonfly Doji 4hour 6hour
Engulfing Pattern 1hour
Hanging Man 4hour
Harami Pattern 30min 4hour
Harami Cross Pattern 30min 4hour
High-Wave Candle 12hour daily
Long Legged Doji 4hour 6hour 12hour daily
Long Line Candle 1hour 2hour
Marubozu 1hour 2hour
Rickshaw Man 12hour daily
Separating Lines 1hour
Short Line Candle 15min 30min daily
Spinning Top 12hour daily
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 4hour 6hour
Candlesticks open - close times:
15min Thu, 14 Nov 2019 01:00:00
Thu, 14 Nov 2019 01:15:00
30min Thu, 14 Nov 2019 00:30:00
Thu, 14 Nov 2019 01:00:00
1hour Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
Thu, 14 Nov 2019 01:00:00
2hour Wed, 13 Nov 2019 22:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
4hour Wed, 13 Nov 2019 20:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
6hour Wed, 13 Nov 2019 18:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
12hour Wed, 13 Nov 2019 12:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
daily Wed, 13 Nov 2019 00:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00