Komodo(KMD)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Komodo価格分析

動向 KMD / BTC
0.0000160
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.00% 7.38% 9.59% -43.06%
最高値 0.0000161 0.0000161 0.0000184 0.0000297
最安値 0.0000157 0.0000147 0.0000131 0.0000131
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.0000159
0.63%
0.0000159
0.44%
0.0000156
2.43%
0.0000154
3.83%
0.0000152
5.26%
0.0000154
4.17%
0.0000154
4.10%
Exponential Moving Average (10) 0.0000159
0.47%
0.0000159
0.68%
0.0000157
2.12%
0.0000155
3.02%
0.0000155
3.48%
0.0000155
3.06%
0.0000158
1.37%
Simple Moving Average (20) 0.0000159
0.41%
0.0000158
1.46%
0.0000153
4.51%
0.0000152
5.47%
0.0000155
3.13%
0.0000157
1.91%
0.0000164
-2.32%
Exponential Moving Average (20) 0.0000159
0.58%
0.0000158
1.43%
0.0000154
3.58%
0.0000154
3.91%
0.0000154
3.65%
0.0000155
3.13%
0.0000171
-6.48%
Simple Moving Average (30) 0.0000159
0.48%
0.0000156
2.35%
0.0000152
5.59%
0.0000153
4.48%
0.0000156
2.48%
0.0000154
4.03%
0.0000187
-14.39%
Exponential Moving Average (30) 0.0000159
0.77%
0.0000157
2.12%
0.0000154
4.14%
0.0000154
3.91%
0.0000154
3.63%
0.0000156
2.80%
0.0000188
-14.73%
Simple Moving Average (50) 0.0000158
1.25%
0.0000154
3.75%
0.0000152
5.43%
0.0000156
2.58%
0.0000152
5.24%
0.0000154
3.77%
0.0000232
-30.91%
Exponential Moving Average (50) 0.0000158
1.26%
0.0000155
3.15%
0.0000154
4.21%
0.0000154
3.80%
0.0000155
2.90%
0.0000160
-0.02%
0.0000220
-27.44%
Simple Moving Average (100) 0.0000156
2.66%
0.0000152
5.45%
0.0000156
2.43%
0.0000152
5.28%
0.0000158
1.41%
0.0000176
-8.92%
0.0000293
-45.48%
Exponential Moving Average (100) 0.0000156
2.43%
0.0000153
4.37%
0.0000154
4.23%
0.0000155
3.21%
0.0000166
-3.85%
0.0000181
-11.56%
0.0000299
-46.50%
Simple Moving Average (200) 0.0000153
4.69%
0.0000152
5.50%
0.0000152
5.24%
0.0000158
1.28%
0.0000198
-19.04%
0.0000233
-31.19%
0.0000463
-65.41%
Exponential Moving Average (200) 0.0000154
4.00%
0.0000154
3.84%
0.0000154
3.77%
0.0000166
-3.61%
0.0000198
-19.25%
0.0000214
-25.20%
0.0000409
-60.89%
概要
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 7 Down: 5 Neutral: 0
Up: 2 Down: 10 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 56.67NE 64.90NE 71.49OB 65.71NE 59.16NE 55.46NE 40.14NE
Stochastic K (14,3,3) 66.67NE 77.46NE 90.48OB 91.67OB 72.96NE 57.97NE 44.65NE
Commodity Channel Index (20) 22.22NE 81.05NE 140.89OB 195.85OB 62.89NE 36.83NE -37.45NE
Williams %R (14) -25.00NE -20.00OB -7.14OB -6.25OB -11.11OB -30.43NE -45.28NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.0000159
0.0000159
OB
0.0000161
0.0000154
NE
0.0000161
0.0000146
NE
0.0000159
0.0000144
OB
0.0000166
0.0000144
NE
0.0000168
0.0000146
NE
0.0000199
0.0000128
NE
概要
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB: 4 OS: 0 NE: 1
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく KMD / BTC Binance
最終更新: Fri, 15 Jan 2021 20:14:23 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Komodoリアルタイムレート

KMD / USD 0.55408
KMD / USDT 0.5552
KMD / BTC 0.0000160
KMD / ETH 0.000499
すべてKomodoリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 15min
Doji 5min 30min 2hour
Dragonfly Doji 5min
Engulfing Pattern 12hour
Hammer daily
Hanging Man 5min 12hour
Harami Pattern 5min 30min 2hour
Harami Cross Pattern 5min 30min 2hour
High-Wave Candle 30min 2hour
Long Legged Doji 5min 30min 2hour
Long Line Candle 6hour
Rickshaw Man 30min 2hour
Short Line Candle 12hour
Spinning Top 30min 2hour
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 5min
Candlesticks open - close times:
5min Fri, 15 Jan 2021 20:05:00
Fri, 15 Jan 2021 20:10:00
15min Fri, 15 Jan 2021 19:45:00
Fri, 15 Jan 2021 20:00:00
30min Fri, 15 Jan 2021 19:30:00
Fri, 15 Jan 2021 20:00:00
2hour Fri, 15 Jan 2021 18:00:00
Fri, 15 Jan 2021 20:00:00
6hour Fri, 15 Jan 2021 12:00:00
Fri, 15 Jan 2021 18:00:00
12hour Fri, 15 Jan 2021 00:00:00
Fri, 15 Jan 2021 12:00:00
daily Thu, 14 Jan 2021 00:00:00
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00