Chiliz(CHZ)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Chiliz価格分析

動向 CHZ / USDT
0.012949
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -1.58% -2.32% -1.14% 77.21%
最高値 0.013289 0.013800 0.019700 0.019700
最安値 0.012860 0.012860 0.010723 0.006516
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.013027
-0.60%
0.013111
-1.24%
0.013300
-2.64%
0.013635
-5.03%
0.013627
-4.98%
0.013786
-6.07%
0.013867
-6.62%
Exponential Moving Average (10) 0.013034
-0.65%
0.013086
-1.05%
0.013291
-2.57%
0.013474
-3.90%
0.013533
-4.32%
0.013719
-5.62%
0.013228
-2.11%
Simple Moving Average (20) 0.013101
-1.16%
0.013186
-1.80%
0.013604
-4.81%
0.013651
-5.14%
0.013690
-5.41%
0.013853
-6.53%
0.011501
12.59%
Exponential Moving Average (20) 0.013083
-1.02%
0.013186
-1.80%
0.013468
-3.85%
0.013606
-4.83%
0.013668
-5.26%
0.013713
-5.57%
0.011933
8.51%
Simple Moving Average (30) 0.013143
-1.48%
0.013316
-2.76%
0.013661
-5.21%
0.013710
-5.55%
0.013795
-6.13%
0.014243
-9.08%
0.010055
28.79%
Exponential Moving Average (30) 0.013123
-1.32%
0.013265
-2.38%
0.013553
-4.45%
0.013675
-5.31%
0.013656
-5.18%
0.013443
-3.68%
0.011017
17.54%
Simple Moving Average (50) 0.013180
-1.75%
0.013461
-3.80%
0.013669
-5.27%
0.013684
-5.37%
0.014006
-7.54%
0.012639
2.45%
0.008926
45.06%
Exponential Moving Average (50) 0.013192
-1.84%
0.013379
-3.21%
0.013653
-5.16%
0.013725
-5.65%
0.013303
-2.66%
0.012669
2.21%
0.010060
28.72%
Simple Moving Average (100) 0.013333
-2.88%
0.013618
-4.91%
0.013701
-5.49%
0.013981
-7.38%
0.011783
9.89%
0.010237
26.49%
0.009402
37.72%
Exponential Moving Average (100) 0.013327
-2.84%
0.013522
-4.24%
0.013749
-5.82%
0.013318
-2.77%
0.012075
7.24%
0.011110
16.55%
-
Simple Moving Average (200) 0.013578
-4.63%
0.013663
-5.22%
0.013985
-7.41%
0.011724
10.45%
0.009531
35.86%
0.008722
48.46%
-
Exponential Moving Average (200) 0.013478
-3.93%
0.013608
-4.84%
0.013111
-1.23%
0.011907
8.76%
0.010466
23.73%
0.009780
32.40%
-
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 2 Down: 10 Neutral: 0
Up: 4 Down: 8 Neutral: 0
Up: 6 Down: 6 Neutral: 0
Up: 7 Down: 2 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 38.54NE 34.37NE 37.49NE 39.66NE 42.21NE 45.63NE 57.99NE
Stochastic K (14,3,3) 31.62NE 27.02NE 8.17OS 7.48OS 17.43OS 54.63NE 46.56NE
Commodity Channel Index (20) -92.24NE -161.64OS -119.94OS -175.49OS -186.14OS -116.24OS 48.50NE
Williams %R (14) -79.25NE -81.06OS -95.01OS -95.01OS -95.01OS -69.59NE -63.75NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.013337
0.012865
NE
0.013427
0.012944
NE
0.014512
0.012696
NE
0.014367
0.012935
NE
0.014325
0.013054
OS
0.015133
0.012573
NE
0.016806
0.006195
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく CHZ / USDT Binance
最終更新: Thu, 20 Feb 2020 17:18:41 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Chilizリアルタイムレート

CHZ / USD 0.013674
CHZ / USDT 0.012949
CHZ / BTC 0.00000136
CHZ / BNB 0.0005962
すべてChilizリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Engulfing Pattern 5min
High-Wave Candle 30min
Hikkake Pattern 5min 6hour daily
Long Line Candle 4hour 6hour
Short Line Candle 5min 15min 2hour 12hour daily
Spinning Top 30min 2hour
Candlesticks open - close times:
5min Thu, 20 Feb 2020 17:10:00
Thu, 20 Feb 2020 17:15:00
15min Thu, 20 Feb 2020 17:00:00
Thu, 20 Feb 2020 17:15:00
30min Thu, 20 Feb 2020 16:30:00
Thu, 20 Feb 2020 17:00:00
2hour Thu, 20 Feb 2020 14:00:00
Thu, 20 Feb 2020 16:00:00
4hour Thu, 20 Feb 2020 12:00:00
Thu, 20 Feb 2020 16:00:00
6hour Thu, 20 Feb 2020 06:00:00
Thu, 20 Feb 2020 12:00:00
12hour Thu, 20 Feb 2020 00:00:00
Thu, 20 Feb 2020 12:00:00
daily Wed, 19 Feb 2020 00:00:00
Thu, 20 Feb 2020 00:00:00